درباره ما

ماه‌نامه هم‌سرشت

ماه نامه مستقل همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس‌ها، کوییرها و… به زبان فارسی

LGBTQ+ Magazine in Farsi/Persian

سردبیر و مدیر مسئول: شایان میم